Med de indsamlede data kan du efter login på ‘Min skole’ finde data, der kan bidrage med viden om arbejdet med læringsfokus på skolen.

Du kan se status og udvikling for de enkelte observationsområder og se på sammenstillede data, hvilket giver mulighed for at opdage mønstre eller områder af praksis, der kræver særlig opmærksomhed. Analysen kan danne baggrund for initiativer til nye pædagogiske indsatsområder, en ressourcemæssig prioritering samt pege på eventuelle behov for kompetenceudvikling.

Under ’Demo’ er der mulighed for at se, hvordan visninger af data kan se ud.

Kan vi anvende de indsamlede data?

Med læringsfokus.nu søger vi viden om vores vigtigste opgave – praksis der understøtter elevernes læring. God læringspraksis kan være svær at dokumentere, men via interview med eleverne kommer vi så tæt på som muligt. Besøg i praksis og samtaler med elever gør os datainformerede og kan bidrage til at kvalificere både dialog og beslutninger.

De vurderinger, der laves med app’en bygger på interview med tilfældigt valgte elever. Især i begyndelsen vil det være en udfordring, om vi med vores vurderinger måler det ønskede. Men over tid vil vurderingerne blive mere præcise. Under afsnittet ‘Observationer, interview og vurdering’ kan du læse mere om, hvordan man kan arbejde med at kvalificere vurderingerne.

Antallet af interviews vil også have en betydning for, i hvor høj grad de indsamlede data for skolen kan anvendes til at lave generelle konklusioner. Desto flere interviews – desto større sikkerhed i resultaterne. Laves der to-tre interview i hver klasse to gange årligt, er der et rimeligt grundlag for, at de indsamlede data kan anvendes i den organisatoriske læring.

Hvad finder du på ’Min skole’?

De indsamlede data giver mulighed for at se følgende:

Observationsområder

For alle observationsområder kan man se en status på et ønsket datainterval i forhold til køn, fag, klassetrin, underviser og observatør.

For alle observationsområder kan man se udviklingen indenfor de seneste fire skoleår i forhold til køn, fag, klassetrin, underviser og observatør.

Skolens læringsfokus

En oversigt over jeres egen prioritering af de enkelte observationsområder, og hvor I befinder jer i forhold til denne prioritering (som udgangspunkt er systemet sat op til, at alle områder prioriteres lige meget, men dette kan ændres).

Læringsfokusindeks

Status og udvikling af gennemsnitsværdien for alle observationsområder med udgangspunkt i den vægtning, I har lavet for ’Skolens læringsfokus’.

Alle observationer

Der er adgang til at se alle observationer med de tilhørende vurderinger og bemærkninger.

Antal observationer

Se antal observationer fordelt på køn, fag, klassetrin, underviser og observatør.

Hvordan anvendes data for skolen til organisatorisk læring?

Når skolens data skal drøftes i ledelsesteam og andre samarbejdsfora, kan man med fordel gennemføre et læringsmøde/datamøde:

 1. Se på data – Hvad viser data? (Ikke synsninger, vurderinger eller fortolkning)
 2. Refleksion og analyse af data – Hvad kan de viste data være udtryk for?
 3. Beslutning og vurdering af data – Hvad kan vi gøre, ændre, prioritere (eventuelle prøvehandlinger)?

I det følgende er angivet en række eksempler på, hvordan arbejdet med data er sat på dagsordenen.

Eksempel 1 – Feedback i fagene

 1. Hvordan er status på feedback i de forskellige fag?
 2. Hvad kan det være udtryk for, at vi lykkes bedre med feedback i de praktisk/musiske fag?
 3. Hvordan får vi de gode erfaringer med feedback i praktisk/musiske fag delt med resten af skolen?

Eksempel 2 – Læringsmiljø

 1. Hvad viser data om læringsmiljøet på de forskellige klassetrin?
 2. Hvorfor er læringsmiljøet mest trygt i indskolingen og mindre trygt på mellemtrinnet?
 3. Hvordan får vi sat trygt læringsmiljø på dagsordenen på mellemtrinnet?

Eksempel 3 – Målvidde

 1. Hvordan har udviklingen været, når vi ser på ‘Målvidde’ de seneste tre år?
 2. Hvad kan forklare den lille stigning?
 3. Skal vi lave flere indsatser her, og hvad skal vi så gøre?

Udover muligheden for at sætte observationsområderne på dagsordenen i den organisatoriske læring, vil de indsamlede data også kunne bruges som opslagsværk, når enkeltstående beslutninger skal kvalificeres.