Med læringsfokus.nu indsamles data på baggrund af generelle observationer i klassen samt interview med to – tre tilfældigt valgte elever.

Hvordan anvendes værktøjet?

En klasseobservationen indledes med et besøg i undervisningen, så man får en fornemmelse af konteksten. I app’en skrives de generelle observationer ind i et felt med bemærkninger.

 

Generelle observationer

Klassen arbejder med personbeskrivelser. Målene fremgår af opslag i klassen. Læreren rammesætter arbejdet ved at tydeliggøre mål. Der er ikke dialog med børnene om opgaven. Herefter arbejdes i grupper med udgangspunkt i forskellige afsnit i bogen.

Eleverne virker engagerede og de fleste grupper arbejder godt – enkelte elever (to ved vinduet i hver sin gruppe) melder sig ikke ind og en enkelt gruppe kommer ikke i gang med opgaven.

Der er lidt højt lydniveau under gruppearbejdet.

 

Herefter bruges app’en til at udvælge et tilfældigt tal, der kan pege på en elev – fx ved at tælle sig frem. Eleven interviewes i klassen eller med fordel uden for, hvor der er mere ro.

Interviewet handler om elevens læring. Elevernes svar er vigtig data, der kan bidrage til den efterfølgende refleksionssamtale med underviser. Derfor noteres de vigtigste pointer ind i den note, der hører til klasseobservationen. Spørgsmål og svar skal derudover gøre interviewer i stand til at lave en vurdering i forhold til, om eleven er understøttet i sin læring. Vurderingen bidrager til, at man får indkredset, hvor eleven er – og leverer samtidig data til den organisatoriske læring. De konkrete vurderinger behøver ikke være en del af det, der drøftes i den efterfølgende refleksionssamtale.


Et eksempel på, hvordan man interviewer eleven om målvidde

Ved målvidde vurderer man, om de opstillede læringsmål ligger inden for elevernes nærmeste udviklingszone, og om de samtidig er udfordrende.

Intervieweren spørger i den forbindelse ind til lidt forskelligt i forhold til elevens oplevelse af undervisningsforløbet.

 

Kan du fortælle lidt om det, du arbejder med?

Hvad skal du lære?

Er der noget, du synes er svært?

Er der noget, du synes er meget let?

Er der noget, du har brug for hjælp til, for at kunne komme videre?

Hvad er det næste, du skal (lære)?

 

I noten skriver man vigtige citater fra eleven.

 

Interview

Jeg kan godt lide det her personkraktistik

Når jeg skal fortælle om personerne, er det spændende, at man både kan se på dem… og at man så også kan se ligesom ind i dem. Men det kan også… altså være svært, hvis Tobias ser vred ud. Er det så udenpå eller indeni? Men så tror jeg, det inde i ham. Han er jo ikke vred altid.

 

Bemærk, at der jf. persondataforordningen ikke må fremgå personoplysninger, så teksten i noten skal være anonymiseret.

Man kan også supplere med egne refleksioner.

 

Eleven oplever, at det er nemt at lave personbeskrivelser. Synes det er spændende, når man skal skelne mellem det ydre og det indre, men også lidt svært.

 

På baggrund af elevens svar vurderes det derudover, om målvidden er passende. Formålet med vurderingen er at understøtte, at vi kommer i dybden med vores spørgsmål. Der vurderes på en skala mellem 1 og 7, hvor 1 i dette tilfælde betyder, at målvidden slet ikke matcher eleven. Læringsmålene er altså enten alt for lette eller uoverstigeligt svære. På skalaen betyder 7 omvendt, at målvidden er helt perfekt i forhold til at give eleven passende udfordringer – hvor han/hun skal stå lidt på tæer for at nå de opstillede videns- og færdighedsmål.

 

Det kan være vanskeligt at lave en præcis vurdering, og derfor må man give det sit bedste skud – som med karaktergivning kræver det øvelse.

Det må forventes, at det vil tage tid at lære – både hvordan man laver de gode interview med eleverne, samt får lavet gode præcise vurderinger. Her er et samarbejde mellem skolens observatører – de pædagogiske ledere og evt. læringsvejledere en vigtig kilde til at kvalificere arbejdet.

De bør fx drøfte hvilke spørgsmål, der er gode at stille til eleverne, og hvordan man vurderer elevernes svar. Observatørerne kan med fordel i en opstartsfase gå på besøg i makkerpar med henblik på fælles drøftelser af vurderinger i praksis.

Under ‘Min skole’ vil det også være muligt at se data vedrørende observatørernes vurderinger, som kan danne udgangspunkt for fælles læring med henblik på en mere ensrettet praksis.

Når man er færdig med sidste interview afsluttes klasseobservationen i app’en.

Umiddelbart eller hurtigst muligt efter klasseobservationen indbydes underviser til en refleksionssamtale, hvor de indsamlede data – især med fokus på elevernes svar – lægges på bordet.

Læs mere om dette under Læringssamtale.