Med læringsfokus.nu indsamles data på baggrund af generelle observationer i klassen samt interview med tre-fire tilfældigt valgte elever.

I app’en skrives de generelle observationer ind i et felt med bemærkninger – og derudover laver man på baggrund af elevernes svar en vurdering af i hvor høj grad, de er understøttet i deres læring.

 

Hvordan anvendes værktøjet?

Under besøget i klassen bruges app’en til at udvælge et tilfældigt tal, der kan pege på en elev. Her anvender man klasselisten eller tæller sig frem. Såfremt det tilfældige tal peger på en elev på klasselisten, der ikke er til stede, finder man blot et nyt tilfældigt tal.

Herefter er man klar til at interviewe eleven – enten i eller uden for klasserummet.

Interviewet handler om elevens læring. Spørgsmål og svar skal gøre interviewer i stand til at vurdere, om eleven er understøttet i sin læring. Der er således ikke tale om, at eleven selv skal lave en vurdering.

Et eksempel

Et af observationsområderne handler om målvidde. Her vurderes om de opstillede læringsmål ligger inden for elevernes nærmeste udviklingszone, og om de samtidig er udfordrende.

Intervieweren spørger i den forbindelse ind til lidt forskelligt i forhold til elevens oplevelse af undervisningsforløbet, fx:

Kan du fortælle lidt om det, du arbejder med?

Hvad skal du lære?

Er der noget, du synes er svært?

Er der noget, du synes er meget let?

Er der noget, du har brug for hjælp til, for at kunne komme videre?

Hvad er det næste, du skal (lære)?

På baggrund af svarene vurderes det, om målvidden er passende. Der vurderes på en skala mellem 1 og 7, hvor 1 i dette tilfælde betyder, at målvidden slet ikke matcher eleven. Læringsmålene er altså enten alt for lette eller uoverstigeligt svære. På skalaen betyder 7 omvendt, at målvidden er helt perfekt i forhold til at give eleven passende udfordringer – hvor han/hun skal stå lidt på tæer for at nå de opstillede videns- og færdighedsmål. Man laver evt. et uddybende notat under ‘Bemærkninger’ – fx ‘Målene og de tilknyttede opgaver er en anelse for svære for eleven’.

Når elevens svar har gjort det muligt at lave vurderinger for observationsområderne, gemmer man og fortsætter med et nyt interview. Det er ikke nødvendigt at lave vurderinger ved alle områder. For udeladte områder gemmes ingen data.

 

Det må forventes, at det vil tage tid at lære – både hvordan man laver de gode interview med eleverne, samt får lavet gode præcise vurderinger. Her er et samarbejde mellem skolens observatører – de pædagogiske ledere og evt. læringsvejledere en vigtig kilde til at kvalificere arbejdet.

De bør fx drøfte hvilke spørgsmål, der er gode at stille til eleverne, og hvordan man vurderer elevernes svar. Observatørerne kan med fordel i en opstartsfase gå på besøg i makkerpar med henblik på fælles drøftelser af vurderinger i praksis.

Under ‘Min skole’ vil det også være muligt at se data vedrørende observatørernes vurderinger, som kan danne udgangspunkt for fælles læring med henblik på en mere ensrettet praksis.

Udover at lave vurderinger på baggrund af interview kan man løbende skrive bemærkninger til både interview og generelle observationer ind i app’en. Alle bemærkninger og vurderinger gemmes under en samlet observation, så man nemt kan finde tilbage til de indsamlede data.

 

Her er et eksempel på, hvad man kunne skrive ind i bemærkninger:

Læringsmål gennemgås for eleverne fra timens start. Læringsmål vurderes tydelige og i et sprog som eleverne kan forstå. De efterfølgende læringsaktiviteter har tydelig relation til de opstillede mål.

Læreren giver løbende feedback til en gruppe af elever.

Der afsluttes ikke med fælles evaluering.

Når man ikke har flere bemærkninger og er færdig med sidste interview afsluttes observationen i klassen. Herefter kan man se data for observationen – både på app’en og på læringsfokus.nu (efter login på ‘Min skole’).